RADOVI NA OTOKU VRNIKU

Radovi obavljeni u jesen 2020.g.

 Postojeće stanje male rive je bilo na rubu urušavanja u kojem bi slučaju valovi odnijeli i veliki dio terena, sve do puta a ponegdje i put, pa i do temelja zgrada. Sada je temeljito obnovljeno 50 m male rive počevši od vele rive. Skinuti su postojeći rubni kameni, naliven je armiranobetonski temelj i zid u moru, vraćeni rubni kameni, napravljena AB nogostup sa ogradnim zidićem. Postavljene su kamene bitve.

Obnovljena je riva na istočnoj strani otoka. Gore je nalivena betonska ploča, zalivene su podmorske šupljine i nabačeno veliko  kamenje za zaštitu od valova. Zaštita nabačajem nije bila dovoljna pa je more već odnijelo dio nasipa puta na spoju sa rivom. Hitno je potrebno pojačati nabačaj uz rivu prema jugu, betonom pojačati i poravnati betonom desetak metara za pristajanje manjih barki za iskrcaj. Još treba ugraditi anele za vez.

 

Radovi obavljeni u jesen 2021.g.

 Nastavak obnove male rive

Postojeće stanje tog dijela rive je bilo u gorem stanju, rubni kameni su se otvarali i propadali tako da su valovi po plimi odnosili materijal a po jugu naplavljivali put i temelje kuća morem i kamenjem. U jesen je obnovljeno 50 m rive na isti način kao i prethodni dio.

 

Obalni suhozidi do zadnje preze

Suhozidi su bili znatno oštećeni, prevalili su se veći kameni u temeljima a površne kamene je odnijelo more. Tu su valovi odnosili materijal puta posebno kod zadnje preze a prijetila je opasnost da uskoro odnesu cijeli put. Zato je obnovljen suhozid, temeljni kameni i površni kameni ruba. Dio na udaru juga kod zadnje preze je ojačan betonom. Hitno je još potrebno podliti betonom kamene temelje predzadnje preze jer je more odnijelo temeljni materijal.

Put

Dugogodišnjom upotrebom  put je ulegnut i neporozan te su nakon kiša nastajale dugotrajne lokve.

Poravnata su velika oštećenja na putu i području rive nastala kretanjem teške mehanizacije korištene pri gradnji male rive.

Put je cijelom oštećenom dužinom poravnat; nasut tucanikom i izvaljan valjkom.

Potrebna je pažnja prilikom buduće uporabe teške mehanizacije i eventualni popravak nakon završetka radova.

Put prema Bufalu

Probijen je široki put prema Bufalu, do podmorskog zida, u svrhu buduće gradnje južne rive za pristajanje barki u nevolji kad puše jaka tramuntana ili jaki maeštral. Put je bagerom i pikamerom probijen i nasut ugrubo, tek za prolaz mehanizacije ali se može prolaziti. Dio je nasut tucanikom.

 

Riva jug za pristajanje kod jake tramuntane i maeštrala

Planirana je gradnja tijekom 2021.g. nad postojećim podmorskim zidom ali je obustavljena do ishođenja potrebnih dozvola. Skica i opis projektnog zadatka je dostavljena gradonačelnici odnosno odjelu za građevinarstvo Grada. Čekaju se daljnji postupci.

 

Ostali radovi prema Planu

Gradonačelnici je dostavljen Plan radova za 2022.g. iz srednjoročnog Plana.

 

U Korčuli, 5.2.2022.g sastavio Robert Fabris

Fotografije: Robert Fabris i Mario Foretić